Đăng ký

Luyện tập 3 Lịch sử 6 Kết nối tri thức| Bài 4: Làm việc nhóm

Đề bài

Luyện tập 3 sgk Lịch sử 6 Kết nối tri thức: Làm việc nhóm

Sưu tầm tư liệu và xây dựng một bài giới thiệu bằng hình ảnh kèm theo lời chủ giải thể hiện quá trình phát triển của người nguyên thuỷ trên thế giới hoặc ở Việt Nam.

Hướng dẫn giải