Đăng ký

Soạn bài Tập làm thơ bốn chữ- Soạn văn lớp 6

847 từ Soạn bài

1. Ngoài bài Lượm, ta còn có kể thêm những bài thơ bốn chữ khác, ví dụ 

bài: Tiếng võng kêu 

 

Kẽo cà kẽo kẹt

Kẽo cà kẽo kẹt

Tay em đưa đều

Đầy tiếng võng kêu. 

 

Kẽo cà kẽo kẹt 

Mênh mang trưa hè

Chim co chân ngủ

Lim dim cành tre.

 

Kẽo cà kẽo kẹt 

Cây na thiu thiu

Mắt na hê mở

Nhìn trời trong veo.

 

Kẽo cà kẽo kẹt 

Võng em chao đều

Chim ngoài cửa sổ

Mổ tiếng võng kêu ..

 

 

(Trích)

Những chữ cùng vần với nhau trong đoạn thơ trên là: đều - kêu; hè - tre; đều - kêu.

    2. Đoạn thơ

                            Mây lưng chừng hàng 

                            Về ngang lưng núi

                            Ngàn cày nghiêm trang

                            Mơ màng theo bụi.

   Có vần lưng: hàng - ngang; trang - màng

    Có vần chân: hàng - trang; núi - bụi

   3. - Đoạn thơ sau đây gieo vần liền: Nghé hành nghé hẹ

                                                                Nghé chẳng theo mẹ

                                                                Thì nghè theo dàn

                                                                Nghé chớ đi càn

                                                                Kẻ gian nó bắt.

- Đoạn thơ sau gieo vần cách:              Cháu đi đường cháu

                                                              Chú lên đường xa

                                                              Đến nay tháng sáu

                                                              Chợt nghe tin nhà.

    4.  Đoạn thơ sau đây trích trong bài Chị em của Lưu Trọng Lư, một bạn chép sai hai chữ có vần, em hãy chỉ ra hai chữ đó và thay vào bằng hai chữ sông, cạnh sao cho phù hợp.

Em bước vào đây

Gió hôm nay lạnh

Chị đốt than lên

Để em ngồi sưởi

Nay chị lấy chồng

Ở mãi Giang Đông

Dưới làn mây trắng

Cách mấy con đò

Sửa lại:

Em bước vào đây

Gió hôm nay lạnh

Chị đốt than lên

Để em ngồi cạnh

Nay chị lấy chồng

Ở mãi Giang Đông

Dưới làn mây trắng

Cách mấy con sông.