Đăng ký

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

Đề bài

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 47 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán nhiều thay đổi:

- Đất nước mất hoàn toàn độc lập, bị chia thành 6 quận, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc.

- Nhân dân ta phải chịu ách đô hộ tàn bạo, với những chính sách bóc lột và chế độ cai trị thâm hiểm.