Đăng ký

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Đề bài

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Hướng dẫn giải

Đảng Quốc đại : thành lập năm 1885, là chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ.
Mục tiêu đấu tranh :
- Từ năm 1885 đến 1905, Đảng quốc đại theo đường lối ôn hòa, dựa vào Anh I để phát triển đất nước.
Từ năm 1905. xuất hiện phái cấp tiến do Ti-lắc lãnh đạo chủ trương đấu tranh vũ trang lật đổ sự thống trị của Anh.