Đăng ký

Đặc điểm của văn bản nghị luận- soạn văn 7

629 từ Văn mẫu

   Đề: Đọc lại văn bản Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội (Bài 18) và cho biết luận điểm, luận cứ và cách lập luận trong bài. Nhận xét về sức thuyết phục của bài văn ấy.

   Văn bản Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội:

   + Luận địểm:

     - Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội (đầu đề).

     - Mỗi người, mỗi gia đình hãy tự xem lại mình để tạo nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội (câu cuối này cũng là quy tụ vào luận điểm chính đã nêu ra trong đầu đề).

   + Luận cứ:

      - Có thói quen xấu và thói quen tốt.

     - Nêu lí lẽ giải thích thế nào là thói quen tốt, thế nào là thói quen xấu; kèm theo lí lẽ là các dẫn chứng thực tế minh họa cho vấn đề dã được giải thích.

   + Cách lập luận:

     - Nêu luận cứ thứ nhất: có thới quen tốt và thói quen xấu.

     - Luận cứ thứ hai: giải thích thế nào là thói quen tốt.

     - Luận cứ thứ ba: giải thích thế nào là thói quen xấu. Nêu nhiều dẫn chứng minh họa và thói quẹn xấu kèm theo lời nhận xét, phê phán.

      - Luận điểm chính của bài: các luận cứ trên đều dẫn đến luận điểm chính của bài nằm trong câu kết của văn bản.

   + Nhận xét về tính thuyết phục của văn bản:

    Văn bản này có tính thuyết phục cao vì tác giả đã nêu ra những nhận xét rất chính xác, những dẫn chứng rất cụ thể, rất thực tế luôn diễn ra trong cuộc sống chúng ta. Vấn đề tác giả đề cập đang là một vấn đề bức thiết mà tất cả chúng ta đều quan tâm với mong muốn xây dựng một nếp sống văn minh lịch sự.