Đăng ký

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Đề bài

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72, 73, suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ:

- Thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng, không cam chịu sống dưới ách đô hộ của nhân dân ta.

- Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta.

- Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.