Đăng ký

Công thức tính số liên kết Hiđrô ( H )

    + A của mạch này nối với T ở mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô
    + G của mạch này nối với X ở mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô .
Vậy số liên kết hiđrô của gen là :

\(   H = 2A + 3 G \ hoặc\ H = 2T + 3X\)

►Download app hóa học

 

shoppe