Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-Viết): Vàm Cỏ Đông- Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Nghe - viết bài: Vàm cỏ Đông (2 khổ thơ đầu)

      Bạn đọc em viết và ngược lại rồi kiểm tra cho nhau.

   2. Điền vào chỗ trông “it hay uyt”?

       Em điền như sau: huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau

     3. Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng đã cho như sau

     a)  rá, giả:

      - cái rá, rổ rá, rá gạo, rá xôi...

     -  giá cả, cái giá, trả giá, giá như...

        rụng, dụng:

        - rụng rời tay chân, rơi rụng, lá rụng...

     -  dụng cụ, sử dụng, vô dụng, đa dụng...

   b)  vẻ, vẽ:  - vui vẻ, có vẻ, vẻ vang, dáng vẻ...

                      -  vẽ vời, vẽ chuyện, tranh vẽ, nét vẽ...

     nghĩ, nghỉ: - nghỉ học, nghỉ giải lao, nghỉ phép...

                      - suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ ngợi