Đăng ký

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Trên đường mòn Hồ Chí Minh - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Hướng dẫn viết

   Nghe - viết chính xác đoạn 1 bài “Trên dường mòn Hồ Chí Minh”. Chú ý viết hoa các chữ cái đầu câu. Viết đúng các tiếng, từ: “dốc, vệt, thung lũng, nhích, cong cong, chiếc mũ”.

  Bài tập 2: Điền vào chỗ trống:

 a) s hay x?

  Cách điền như sau:

- sáng suốt, xao xuyến, sóng sánh, xanh xao,

 b) uôt hay uôc?

 

Cách điền như sau:

 - gầy guộc, chải chuốt, nhem nhuốc, nuột

 

     Bài tập 3: Đặt câu với những từ đã được hoàn chỉnh 2 như sau: 

   a)  Sáng suốt: Bà em đâ ngoài bảy mươi rồi mà vẫn còn minh mẫn, sáng suốt lắm.                                                                               

   - Xao xuyến: Tôi bồi hồi xao xuyến nhớ đến những kì niệm xưa

   - Sóng sánh: Chậu nước sóng sánh theo bước chân em. 

   - Xanh xao: Sau trận ốm, Phương vẫn còn xanh xao.

   b) Gầy guộc: Đôi vai gầy guộc của bà nhô lên.

   - Chải chuốt: Chị ấy ăn mặc chải chuốt nhất đấy.

   - Nhem nhuốc: Sách vở cậu ấy nhem nhuốc quá.

   - Nuột nà: Chị Thanh có làn da trắng trẻo nuột nà.