Đăng ký

Soạn bài Chính tả( Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc- Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Nghe -  viết bài Nhớ Việt Bắc (từ đầu đến “thủy chung”)

      Em và bạn thay nhau đọc, viết rồi kiểm tra cho nhau.

   2. Điền vào chỗ trông “au hay âu” như sau:

      Hoa mẫu đơn, mưa mau hạt, lá trầu, đàn trâu, sáu điểm, quả sấu.

   3. Điền vào chỗ trống:

   a)   l hay n như sau:

   - Tay làm hàm nhai, tai quai miệng trễ.

   - Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa

   b) i hay iê như sau:

  - Chim có tổ người có tông.

  - Tiên học lễ, hậu học vãn

  -  Kiến tha lâu cũng đầy tổ.