Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên- Soạn tiếng việt lớp 3

      1. Nghe — viết bài Nhà rông ở Tây Nguyên (từ “Gian đầu nhà rông"

   đến “dùng khi cúng tế")                                                     

      2. Điền vào chỗ trống “ưi hay ươi” như sau:

    Khung cửi mát rượi, cưỡi ngựa, gửi thư, sưởi ấm, tưới cây.

      3. Tìm những tiếng có thể ghép với những tiếng đã cho như sau:

    a) - xâu kim, xâu chuỗi, xâu xấu, xâu tràng hạt...                    

        - sâu sắc, con sâu, ruộng sâu, đào sâu, hố sâu...

        - xẻ gỗ, xẻ dọc, xẻ ngang...

        - chim sẻ, se sẻ, chia sẻ...

b)     - tất bật, bật ngửa, bật nắp...

        - bậc thang, thứ bậc, bậc tam cấp

        - hạng nhất, thứ nhất, về nhất, giải nhất...

        - nhấc hòn đá, nhấc lên, nhấc bổng.