Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha - Soạn tiếng việt lớp 3

 

   1. Nghe — viết bài Hủ bạc của người cha (từ “Hôm đó... biết quý đồng tiền”)

     Em và bạn thay nhau đọc, viết rồi tự kiểm tra cho nhau. 

  2.  Điền vào chỗ trống “ui hay uôi” như sau:

   - Mũi dao, con muỗi, hạt muối, múi bưồi, núi lửa, nuôi nấng, tuổi trẻ, tủi thân.

   3. Tìm các từ:

  a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x có nghĩa sau:

   - Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên: sót

  -   Món ỗn bằng gạo nếp đồ chín: xôi

  - Trái nghĩa với tối: sáng

   b) Chứa tiếng có vần “âc hoặc ất” có nghĩa sau:

    -  Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng do ong hút nhụy làm ra: mật

   - Vị trí trên hết trong xếp hạng: nhất

   - Môt loai quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi: gấc