Đăng ký

Soạn bài Chính tả( Nghe- Viết): Chiều trên sông Hương- Soạn tiếng việt lớp 3

    1. Nghe - viết bài: Chiều trên sông Hương (SGK trang 96)

     Bạn đọc, em viết, em đọc bạn viết rồi kiểm tra cho nhau.

   - Bài chính tả có: 3 câu

   - Những chữ phải viết hoa trong bài chính tả là: “Chiều, Hương, Cuối, Huế, Phía, Cồn Hến, Đâu” vì chúng là những chữ đầu câu hoặc tên riêng của một địa danh, tên riêng của một sự vật.

   2.  Điền vào chỗ trống “oc hay ooc”? Như sau:

- Con Sóc, mặc quầri soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe rơ-moóc

   3. Viết lời giải các câu đố sau:

a)   Để nguyên - giúp bác nhà nông

Thêm huyền - ấm miệng cụ ông cụ bà.

   ( Đó là trâu- trầu- trấu)

b)     Quen gọi là hạt

               Chẳng nở thành cây

           Nhà cao nhà đẹp

          Dùng tôi để xây.

             ( Đó là hạt cát)