Đăng ký

Soạn bài Chính tả: Chị em- Soạn tiếng việt lớp 3

    1. Tập chép bài Chị em.

    Nhìn sách giáo khoa chép lại đúng,đẹp bài Chị em.

    2. Điển vào chỗ trống “ác” hay “oắc” như sau.

      Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn.

     3. Tìm các từ:

     a. Chứa tiếng bắt dầu bằng “tr hoặc ch” có nghĩa sau:

  • Trái nghĩa với “riêng” -> chung
  • Cùng nghĩa với “leo” -> trèo
  • Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau.. -> chậu

    b.  Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc ngã có nghĩa sau:

  • Trái nghĩa với đóng -> mở
  • Cùng nghĩa với vỡ -> bể
  • Bộ phận trên mặt dừng để thở và ngửi -> mũi.