Đăng ký

Soạn bài Chính tả: Cậu bé thông minh - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Tập chép bài Cậu bé thông minh (từ "hôm sau” đến thịt chim")

   - Lời nói của cậu bé được đặt sau các dấu câu nào?

   Dấu hai chấm (:) và dấu gạch ngang đầu dòng (-)

   - Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa:

   Đó là những chữ đầu câu và những chữ dùng để chỉ nhà vua( Đức Vua)

    2. Điền vào chỗ trống

      a. l hay n?

  • hạ lệnh
  • nộp bài
  • hôm nọ

   b.  an hay ang?

  • đàng hoàng
  • đàn ông
  • sáng loáng

   3. Viết vào vở những chữ và tên còn thiếu trong bảng sau

 

  Số thứ tự

    Chữ

  Tên chữ

 1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

 

 

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

XO

ê

ê