Đăng ký

Bài 3 trang 6 SGK Địa lí 8

Đề bài

Dựa vào hình 1.2, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên vùng đồng bằng vào vở học theo bảng mẫu dưới đây:

STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1

2

3

 

 

STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1

2

3

 

 

Hướng dẫn giải

STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1

2

3

4

5

6

- Tu-ran

- Lưỡng Hà.

- Ấn-Hằng.

- Tây Xi-bia.

- Hoa Bắc.

- Hoa Trung.

 

- S.Xưa Đa-ri-a và A.mu Đa-ri-a.

-  S.Ơ –phrát và Ti-grơ.

- S.Ấn và s.Hằng.

- S.Ô-bi và I-ê-nít-xây.

- S.Hoàng Hà

- S. Trường Giang.

STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1

2

3

4

5

6

- Tu-ran

- Lưỡng Hà.

- Ấn-Hằng.

- Tây Xi-bia.

- Hoa Bắc.

- Hoa Trung.

 

- S.Xưa Đa-ri-a và A.mu Đa-ri-a.

-  S.Ơ –phrát và Ti-grơ.

- S.Ấn và s.Hằng.

- S.Ô-bi và I-ê-nít-xây.

- S.Hoàng Hà

- S. Trường Giang.