Đăng ký

Bài 1 trang 70 SGK Sinh học 10

Đề bài

Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Hướng dẫn giải

Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ. Trong sinh giới, những nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp. Quang hợp ở vi khuẩn có những điểm khác biệt so với quang hợp ở thực vật tảo nhưng sự sai khác đó là không nhiều.