Đăng ký

Bài 1 trang 44 SGK Địa lí 11

Đề bài

Dựa vào bảng 6.3, vẽ biểu đồ so sánh GDP Hoa Kì với thế giới và một số châu lục?

Bảng 6.3. GDP của Hoa Kì và một số châu lục – năm 2004

Toàn thế giới

40887,8

Hoa Kì

11667,5

Châu Âu

14146,7

Châu Á

10092,9

Châu Phi

790,3

Toàn thế giới

40887,8

Hoa Kì

11667,5

Châu Âu

14146,7

Châu Á

10092,9

Châu Phi

790,3

Hướng dẫn giải

Biểu đồ thể hiện GDP của Hoa Kì, thế giới và một số châu lục năm 2004.