Câu hỏi: Nếu nung nóng không khí thì

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối đều tăng

B. Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tương đối giảm.

C. Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tương đối tăng.

D. Độ ẩm tuyệt đối tăng, độ ẩm tương đối không đổi