Điểm sương là

Câu hỏi: Điểm sương là

A. Nơi có sương.

B. Lúc không khí bị hóa lỏng.

C. Nhiệt độ của không khí lúc hóa lỏng.

D. Nhiệt độ tại đó hơi nước trong không khí bão hòa