Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước...

Câu hỏi: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0°C để chuyển nó thành nước ở 20°C. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là 34,104J/kg và nhiệt dung riêng cùa nước là 4180J/kg.K

A. 1496400 J.

B. 1694400 J.

C. 1494600 J

D. 1964400 J