Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống...

Câu hỏi: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơn-ghen là 12kV, cường độ qua ống là 20mA. Có 90% của động năng êlectron biến thành nhiệt làm nóng anốt. Bỏ qua động năng của các êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Lấy e = -1,6.10-19. Nhiệt lượng mà anốt nhận được trong thời gian 20 phút bằng:

A. 12,96kJ.

B. 259,2kJ.

C. 265,1kJ.

D. 314,6kJ.