Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng...

Câu hỏi: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 -1931 là

A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.

B. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình”.

C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.

D. “Chống đế quốc”, “Chống phát xít”.