Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng...

Câu hỏi: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 4. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao của hình trụ bằng chiều cao của tứ diện ABCD

A. Sxq=162π3

B. Sxq=82π

C. Sxq=163π3

D. Sxq=83π