Vừa về tới Quảng Châu (Trung Quốc)...

Câu hỏi: Vừa về tới Quảng Châu (Trung Quốc) và trước khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức chính trị nào?

A. Hội Liên hiệp thuộc địa.

B. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông

C. Việt Nam Nghĩa đoàn.

D. Cộng sản đoàn.