Tôn chỉ và mục đích hoạt động của...

Câu hỏi: Tôn chỉ và mục đích hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng là gì?

A. Đánh đuổi đế quốc Pháp giành độc lập cho dân tộc Việt Nam.

B. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc

C. Không thành công cũng thành nhân.

D. Tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.