Trong nửa sau thế kỉ XX, xuất hiện...

Câu hỏi: Trong nửa sau thế kỉ XX, xuất hiện ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới là

A. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản. 

B. Mĩ, Trung Quốc, Tây Âu. 

C. Mĩ, Liên Xô, Nhật Bản. 

D. Mĩ, Trung Quốc, Đức.