Mục đích của cuộc chiến đấu ở các...

Câu hỏi: Mục đích của cuộc chiến đấu ở các đô thị trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp là

A. tiêu diệt sinh lực địch, giành thắng lợi bước đầu.

B. tiêu hao sinh lực địch, giam chân địch trong thành phố.

C. đánh úp địch ở các đô thị để tiêu diệt sinh lực địch.

D. đánh bao vây không cho địch rút khỏi các thành phố.