Lập trường của ta trong quá trình...

Câu hỏi: Lập trường của ta trong quá trình đấu tranh ngoại giao với Pháp từ năm 1945 đến tháng 12-1946 là

A. yêu cầu Pháp phải tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

B. giải quyết vấn đề Việt Nam bằng giải pháp đối ngoại

C. yêu cầu Chính phủ Pháp trao trả độc lập.

D. yêu cầu Pháp thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ.