Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần l...

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ MN=k(AD+BC) ?

A. k = 3

B. k12

C. k = 2

D. k = 13