Công thoát êlectron của một kim loại là A, g...

Câu hỏi: Công thoát êlectron của một kim loại là A, giới hạn quang điện là λ0. Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng λ = λ0/2 thì động năng ban đầu của cực đại của êlectron quang điện là:

A. A

B. 2A

C. A/2

D. 3A/4