Khi chiếu hai ánh sáng có bước sóng λ...

Câu hỏi: Khi chiếu hai ánh sáng có bước sóng λ1 = 0,525µm và λ2 = 0,648µm lên bề mặt của một kim loại thì thấy tốc độ ban đầu cực đại của các êlectron khác nhau 2,5 lần. Giới hạn quang điện của kim loại đó là:

A. 0,796µm

B. 0,687µm

C. 0,678µm

D. 0,697µm