Nhà thơ Tố Hữu viết:

Câu hỏi: Nhà thơ Tố Hữu viết:

A. Ngày 25-1-1941, tại Pắc Bó - Cao Bằng.

B. Ngày 28-1-1941, tại Tân Trào - Tuyên Quang

C. Ngày 28-1-1941, tại Pắc Bó - Cao Bằng.

D. Ngày 28-2-1941, tại Hà Nội.