Từ khi Nhật nhảy vào Đông Dương đế...

Câu hỏi: Từ khi Nhật nhảy vào Đông Dương đến khi Nhật đảo chính Pháp, sự kiện lịch sử nào của Đảng ta đã hoàn thành đường lối cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Hội nghị Trung ương Đảng (11-1939).

B. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941).

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (14 - 15-8-1945).

D. Đại hội Quốc dân Tân Trào (16 - 17-8-1945).