Đặt điện áp 

Câu hỏi: Đặt điện áp u=U0cos(100πt) (t tính bằng s) vào đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm L=1,5π(H), điện trở r=503Ω, tụ điện có điện dung C=10-4π(F). Tại thời điểm t1, điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị 150V, đến thời điểm t1+175s thì điện áp giữa hai đầu tụ điện cũng bằng 150V. Giá trị của U0 bằng

A. 1503V 

B. 1003V

C. 300 V 

D. 150 V