Ngày 27-6-2012, Việt Nam và EU, đã...

Câu hỏi: Ngày 27-6-2012, Việt Nam và EU, đã ký chính thức

A. “Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện” (PCA).

B. “Hiệp định khung hợp tác Việt Nam - EC”.

C. Hiệp định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

D. Hiệp ước bình thường hoá quan hệ ngoại giao.