Số nhóm chức este có trong mỗi phâ...

Câu hỏi: Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử chất béo là

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2