Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so...

Câu hỏi: Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.