Những loại cây trồng lấy quả, hạt cần nhiều

Câu hỏi: Những loại cây trồng lấy quả, hạt cần nhiều

A. Muối đạm và muối lân.

B. Muối đạm và muối kali.

C. Muối lân và muối kali.

D. Muối đạm, muối lân và muối kali.