Một sợi dây AB đàn hồi, căng ngang dài ℓ = 2...

Câu hỏi: Một sợi dây AB đàn hồi, căng ngang dài ℓ = 240cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a3 là 10 cm. Số bụng sóng trên AB là

A. 4

B. 8

C. 6

D. 10