Hoà ta

Câu hỏi: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 (loãng, vừa đủ), thu được y mol khí NO duy nhất và dung dịch Y chứa (m+30,9) gam muối. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 25,5 gam NaOH tham gia phản ứng. Giá trca (m+30y) là:

A. 7,35.

B. 6,14.

C. 5,55.

D. 6,36.