Tương tác bổ sung và tương tác cộn...

Câu hỏi: Tương tác bổ sung và tương tác cộng gộp xảy ra khi 

A. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau

B. Các cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể

C. Các cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau

D. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể