Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp...

Câu hỏi: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào được coi là lực lượng to lớn của cách mạng ?

A. Công nhân.

B. Tiểu tư sản.

C. Nông dân.

D. Trung, tiểu địa chủ.