Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không...

Câu hỏi: Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản là ví dụ minh họa cơ chế cách ly:

A. thời gian.

B. nơi ở.

C. cơ học.

D. sau hợp tử.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tiến hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải !!