Trong diện tích cả nước, địa hình núi cao (t...

Câu hỏi: Trong diện tích cả nước, địa hình núi cao (trên 2.000m), chiếm

A. 3%. 

B. 1%. 

C. 4%. 

D. 2%.