Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến...

Câu hỏi: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể? 

A. Giao phối không ngẫu nhiên. 

B. Đột biến. 

C. Chọn lọc tự nhiên. 

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.