Thân cây gỗ dài ra là do sự phân chia tế bào...

Câu hỏi: Thân cây gỗ dài ra là do sự phân chia tế bào của loại mô nào ?

A. Mô rễ

B. Mô dẫn

C. Mô che chở

D. Mô phân sinh ngọn