Em hãy sắp xếp các thao tác sau theo trình t...

Câu hỏi: Em hãy sắp xếp các thao tác sau theo trình tự từ sớm đến muộn trong kĩ thuật quan sát vật mẫu bằng kính hiển vị:

A. 2 - 5 - 4 - 1 - 3

B. 2 - 4 - 5 - 1 - 3

C. 2 - 1 - 4 - 5 - 3

D. 2 - 4 - 1 - 5 - 3

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 1 (có đáp án) !!