Vận động tạo núi Tân kiến tạo làm địa hình n...

Câu hỏi: Vận động tạo núi Tân kiến tạo làm địa hình nước ta thay đổi như thế nào?

A. Có nhiều dạng đồng bằng xuất hiện.

B. Địa hình trẻ lại tạo nên sự phân biệt rõ rệt theo độ cao.

C. Địa hình thoải và ít cắt xẻ hơn.

D. Địa hình chia thành nhiều khu vực khác nhau.