Cặp NST giới tính của cá thể đực l...

Câu hỏi: Cặp NST giới tính của cá thể đực là XX, của cá thể cái là XY gặp ở các loài

A. Người, thú, ruồi giấm

B. Châu chấu, gà, ếch nhái.

C. Chim, bướm, bò sát

D. Ong, kiến, tò vò.